คำถามที่พบบ่อย(FAQ)  

  ๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ตั้งอยู่ที่ใด?  

ตอบ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๕ ต.หัวรอ อ.เมือง จพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

 

  ๒. บทบาทหน้าที่ ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของ ศธภ.๑๗ คืออะไร?  

ตอบ 

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

(๓) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  ๓. ศธภ.๑๗ มีบุคลากรทั้งหมดกี่คน มีกี่กลุ่มงาน อะไรบ้าง?  

ตอบ มีทั้งหมด ๓๐ คน ข้าราชการ ๒๔ คน ลูกจ้าง ๖ คน มี ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา,กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล,กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล

  ๔. พื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.๑๗ มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?  

ตอบ มี ๕ จังหวัด ดังนี้ คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

 

  ๕. ใครเป็นผู้บริหารของ ศธภ.๑๗?  

ตอบ ศึกษาธิการภาค ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๑ คือ ท่าน ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

  ๖. ศธภ.๑๗ เป็นหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  

ตอบ เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ